СУРАГЧИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГА, КЛУБ

Сурагчдын сурч боловсрох, хүүхэд хөгжлийн чиглэлээр сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдсэн бүлэг, клуб бүр … хүний бүрэлдэхүүнтэй … хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллага тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

СУРАГЧДЫН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл нь сургууль болон нийгмийн аливаа үйл ажиллагаанд нийт сурагчдын оролцоог идэвхжүүлэх, нийгмийн идэвх оролцоог үлгэрлэн бусдыгаа уриалах, сургуулийн удирдлага багш ажилчид болон сургуулийн нийт сурагчдын харилцаа холбоог ойр дотно болгох гүүр тэдний дуу хоолой, төлөөлөл болох бөгөөд сурагчдын өөрсдийн удирдлагыг хөгжүүлснээр ирээдүйн идэвхтэй зөв иргэнийг бий болгох зорилготой. СӨУЗ–д 7-9 ангийн сурагчид сайн дураараа эвлэлдэн нэгддэг бөгөөд сургууль дээр зохиогддог хичээлээс гадуурх бүх үйл ажиллагааг тэргүүлэн оролцдог. Тогтмол явуулж хэвшсэн үйл ажиллагаануудаас дурдвал “Сурагчийн нэг өдөр”, “Багшдаа барих бидний бэлэг”, Сайн үйлсийн аян, сурагчдын дунд эерэг хандлагыг түгээх, үлгэрлэх юм.