#StopBullying

“Сургуулийн орчин дахь үе тэнгийн дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх” сарын аяныг 2022 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийг хүртэл ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд зарлаж байна.